วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บทคัดย่อโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยบทคัดย่อ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การทดลองทางวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพ ของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ก่อนทดลองและหลังทดลองวิทยาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกแบบการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบก่อนการเรียน และหลักเรียนของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 2/3 เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือกจำนวน
6 เล่ม เล่มละ 5 ข้อ แบบข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นปรนัย 3 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อและแผนการจัดประสบการณ์ 6 แผน